T-GlobalEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-13.69%
3M
-28.45%
6M
-16.84%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 พ.ค. 54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
755,901,479.31 บาท