ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-HEALTHCARERMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(T-HEALTHCARERMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-10.01%ดี
-16.04%
6M
-8.86%ดี
-13.69%
1Y
-8.00%ดี
-9.24%
3Y (annualized)
9.70%
5Y (annualized)
8.58%
10Y (annualized)
--
11.70%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-7.05%ดี
-7.53%
3Y
-11.64%
5Y
-14.63%
10Y
--
-21.97%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล