ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-LTFD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

Performance

(T-LTFD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-27.30%ดี
-27.97%
6M
-29.70%ดี
-30.43%
1Y
-27.66%ดี
-28.61%
3Y (annualized)
-7.85%ดี
-8.70%
5Y (annualized)
-3.72%
10Y (annualized)
5.85%ดี
5.62%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.23%
3Y (annualized)
12.38%
5Y (annualized)
11.53%
10Y (annualized)
14.87%

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล