ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-LTFD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

Performance

(T-LTFD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.04%
6M
-5.22%
1Y
-22.50%
3Y (annualized)
-9.93%
5Y (annualized)
-1.24%
10Y (annualized)
3.96%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.51%ดี
25.41%
3Y (annualized)
17.53%ดี
17.68%
5Y (annualized)
14.87%ดี
15.07%
10Y (annualized)
15.83%ดี
15.71%

30 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY