ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-NFPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

Performance

(T-NFPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.29%ดี
-1.47%
1Y
14.02%
3Y (annualized)
-2.10%ดี
-2.03%
5Y (annualized)
1.90%ดี
1.13%
10Y (annualized)
5.05%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.24%
3Y
-33.25%
5Y
-34.85%ดี
-36.12%
10Y
-34.85%ดี
-36.28%

27 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY