ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-NMRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(T-NMRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.36%ดี
0.34%
6M
0.66%ดี
0.63%
1Y
1.22%ดี
1.15%
3Y (annualized)
1.12%ดี
1.03%
5Y (annualized)
1.27%ดี
1.21%
10Y (annualized)
1.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.05%ดี
0.06%
3Y (annualized)
0.05%ดี
0.05%
5Y (annualized)
0.11%
10Y (annualized)
0.20%ดี
0.57%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล