ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-PropertyRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(T-PropertyRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.57%ดี
-4.82%
6M
-0.62%ดี
-0.62%
1Y
-6.21%
3Y (annualized)
-3.52%
5Y (annualized)
0.06%
10Y (annualized)
0.00%-
6.96%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
21.51%ดี
21.94%
3Y (annualized)
20.14%
5Y (annualized)
16.11%
10Y (annualized)
0.00%-
13.65%

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล