ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต SET50

Performance

(T-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.70%ดี
-1.82%
6M
-16.42%
1Y
-14.99%ดี
-15.27%
3Y (annualized)
-1.17%ดี
-1.34%
5Y (annualized)
0.43%
10Y (annualized)
--
8.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.70ดี
-0.72
3Y (annualized)
-0.08ดี
-0.09
5Y (annualized)
-0.01ดี
-0.03
10Y (annualized)
--
0.43

26 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY