ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต SET50

Performance

(T-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
8.61%ดี
8.45%
1Y
-23.63%ดี
-23.63%
3Y (annualized)
-6.38%ดี
-6.57%
5Y (annualized)
0.39%
10Y (annualized)
--
5.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.82
3Y (annualized)
-0.21ดี
-0.22
5Y (annualized)
0.06
10Y (annualized)
--
0.32

22 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY