ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SM CAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท

FINNOMENA MONEY