ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SM CAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

Performance

(T-SM CAP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.23%
6M
-10.86%ดี
-12.39%
1Y
-7.17%ดี
-8.97%
3Y (annualized)
-5.17%
5Y (annualized)
0.48%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.45ดี
-0.57
3Y (annualized)
-0.27
5Y (annualized)
-0.06
10Y (annualized)
--
-

25 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY