ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-TSARN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

Performance

(T-TSARN)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.31%
6M
0.44%ดี
0.36%
3Y (annualized)
1.62%
5Y (annualized)
1.52%
10Y (annualized)
2.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.79%ดี
0.88%
3Y (annualized)
0.72%ดี
1.04%
5Y (annualized)
0.88%
10Y (annualized)
0.68%ดี
0.93%

26 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล