ค้นหาจากรหัสกองทุน

TCMEQF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน

Performance

(TCMEQF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.18%
6M
-1.45%ดี
-2.18%
1Y
-5.05%
3Y (annualized)
3.67%
5Y (annualized)
2.32%
10Y (annualized)
11.89%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.13
3Y (annualized)
0.43
5Y (annualized)
0.29
10Y (annualized)
0.74

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล