ค้นหาจากรหัสกองทุน

TEURMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TEURMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.79%
6M
12.94%ดี
14.28%
3Y (annualized)
3.43%ดี
3.61%
5Y (annualized)
6.58%
10Y (annualized)
--
4.49%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.72%ดี
26.47%
3Y (annualized)
16.57%ดี
17.99%
5Y (annualized)
15.50%
10Y (annualized)
--
15.26%

14 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY