ค้นหาจากรหัสกองทุน

TEURMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TEURMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.96%ดี
5.39%
6M
14.46%
3Y (annualized)
2.46%ดี
2.89%
5Y (annualized)
3.33%
10Y (annualized)
--
5.03%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-22.60%ดี
-22.53%
3Y
-22.60%ดี
-23.40%
5Y
-22.60%ดี
-23.28%
10Y
--
-27.94%

01 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY