ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD

Performance

(TFPRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.37%ดี
6.87%
6M
12.31%
1Y
14.30%ดี
11.92%
3Y (annualized)
-2.75%
5Y (annualized)
3.54%ดี
3.39%
10Y (annualized)
--
6.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
22.56%
3Y (annualized)
17.82%
5Y (annualized)
15.20%
10Y (annualized)
--
15.48%

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY