ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFixLT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว

Performance

(TFixLT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.92%ดี
0.47%
1Y
1.47%
3Y (annualized)
2.59%ดี
0.57%
5Y (annualized)
0.82%
10Y (annualized)
--
1.84%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.39%ดี
6.90%
3Y (annualized)
0.57%ดี
7.30%
5Y (annualized)
1.09%ดี
6.46%
10Y (annualized)
--
1.81%

02 เม.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY