ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFixLT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว

Performance

(TFixLT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.68%
6M
1.18%
1Y
2.55%
3Y (annualized)
2.66%ดี
2.02%
5Y (annualized)
1.14%
10Y (annualized)
--
1.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.33%ดี
4.81%
3Y (annualized)
0.61%ดี
5.58%
5Y (annualized)
4.16%
10Y (annualized)
--
1.81%

31 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล