ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOFIX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

Performance

(TISCOFIX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.65%ดี
0.54%
3Y (annualized)
1.60%
5Y (annualized)
--
1.66%
10Y (annualized)
--
2.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.83ดี
0.72
3Y (annualized)
0.70
5Y (annualized)
--
0.68
10Y (annualized)
--
0.57

03 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY