ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBAAMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

Performance

(TMBAAMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.72%
6M
-5.19%ดี
-6.15%
1Y
-2.98%ดี
-4.63%
3Y (annualized)
-0.22%
5Y (annualized)
0.72%
10Y (annualized)
--
4.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.68%ดี
12.05%
3Y (annualized)
6.89%ดี
8.74%
5Y (annualized)
5.76%ดี
7.59%
10Y (annualized)
--
8.89%

29 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY