ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBAGLF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders

Performance

(TMBAGLF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.44%
6M
-2.85%ดี
-4.43%
1Y
-1.64%ดี
-5.51%
3Y (annualized)
1.26%
5Y (annualized)
--
0.07%
10Y (annualized)
--
1.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-12.29%ดี
-14.20%
3Y
-23.94%
5Y
--
-26.17%
10Y
--
-30.51%

16 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล