ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBAGLF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders

Performance

(TMBAGLF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.23%ดี
-2.58%
6M
-4.74%ดี
-5.71%
1Y
-8.14%ดี
-10.15%
3Y (annualized)
0.32%
5Y (annualized)
--
-0.36%
10Y (annualized)
--
2.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-15.59%
3Y
-23.34%
5Y
--
-25.48%
10Y
--
-30.51%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล