ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBBFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TMBBFRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.62%ดี
0.58%
6M
0.58%
1Y
2.06%ดี
1.65%
3Y (annualized)
2.03%ดี
1.72%
5Y (annualized)
1.89%ดี
1.59%
10Y (annualized)
2.43%ดี
2.33%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.77%
3Y (annualized)
1.01%
5Y (annualized)
0.86%
10Y (annualized)
0.92%

23 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY