ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGER

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย German Equity

Performance

(TMBGER)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.80%
6M
3.37%ดี
2.75%
1Y
-4.27%
3Y (annualized)
3.64%
5Y (annualized)
--
2.46%
10Y (annualized)
--
3.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.23%
3Y (annualized)
11.60%
5Y (annualized)
--
12.88%
10Y (annualized)
--
15.37%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล