ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGINCOMERMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TMBGINCOMERMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.86%ดี
2.53%
6M
8.74%ดี
6.49%
1Y
2.61%ดี
2.58%
3Y (annualized)
1.80%ดี
1.25%
5Y (annualized)
--
1.70%
10Y (annualized)
--
2.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.22ดี
0.19
3Y (annualized)
0.09
5Y (annualized)
--
0.12
10Y (annualized)
--
0.20

17 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY