ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGPROPRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TMBGPROPRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.28%
1Y
19.30%ดี
17.79%
3Y (annualized)
6.46%
5Y (annualized)
--
6.03%
10Y (annualized)
--
6.46%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.24%
3Y
-24.46%
5Y
--
-25.12%
10Y
--
-24.22%

30 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

30 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล