ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGQG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

Performance

(TMBGQG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.12%ดี
-5.12%
6M
5.64%ดี
0.55%
1Y
17.01%ดี
12.20%
3Y (annualized)
16.74%ดี
12.46%
5Y (annualized)
8.72%
10Y (annualized)
--
4.42%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.68%ดี
13.23%
3Y (annualized)
16.70%ดี
18.06%
5Y (annualized)
14.95%
10Y (annualized)
--
15.92%

03 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

03 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล