ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGRR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1 บาท