TMBJE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-4.01%
3M
-10.55%
6M
-4.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Japan Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 ก.พ. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
582,537,569.03 บาท