ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBJE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

Performance

(TMBJE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.24%ดี
-5.84%
6M
-8.64%ดี
-9.68%
1Y
1.09%ดี
0.17%
3Y (annualized)
0.43%
5Y (annualized)
1.42%ดี
0.83%
10Y (annualized)
--
1.80%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
19.62%ดี
20.22%
3Y (annualized)
16.11%
5Y (annualized)
16.71%
10Y (annualized)
--
19.61%

26 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY