TMBPIPF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.81%
3M
-4.19%
6M
-6.71%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Thai and Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 มิ.ย. 57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18,988,927,681.21 บาท