TMBPIPRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริงพรอพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.86%
3M
-5.79%
6M
-0.45%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Thai and Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ก.ค. 57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,168,305,182.52 บาท