TMBPIPRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริงพรอพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท
1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน