UOBEQ-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

-

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.17%
3M
-1.73%
6M
2.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
10 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
208,609,342.64 บาท