ค้นหาจากรหัสกองทุน

V-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(V-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
-11.21%ดี
-12.23%
3Y (annualized)
-3.98%ดี
-4.69%
5Y (annualized)
3.48%ดี
2.43%
10Y (annualized)
5.71%ดี
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.56%
3Y (annualized)
17.82%
5Y (annualized)
15.26%
10Y (annualized)
15.53%ดี
15.89%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY