ค้นหาจากรหัสกองทุน

V-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(V-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.94%
6M
10.52%ดี
10.73%
1Y
-23.82%ดี
-26.05%
3Y (annualized)
-7.86%ดี
-8.95%
5Y (annualized)
0.50%ดี
-0.99%
10Y (annualized)
4.68%ดี
4.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.90
3Y (annualized)
-0.22ดี
-0.32
5Y (annualized)
0.02
10Y (annualized)
0.32ดี
0.30

25 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY