WE-CANAB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส

-

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-45.73%
3M
-46.51%
6M
-73.78%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 พ.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26,623,645.69 บาท