ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-GIHEALTH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

Performance

(WE-GIHEALTH)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.27%
6M
-1.21%
3Y (annualized)
--
10.06%
5Y (annualized)
--
9.86%
10Y (annualized)
--
13.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.56%
3Y
--
-12.33%
5Y
--
-14.63%
10Y
--
-21.97%

29 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล