ค้นหาจากรหัสกองทุน

X-EQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

Performance

(X-EQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.27%ดี
0.66%
6M
2.92%
1Y
24.64%
3Y (annualized)
-1.00%
5Y (annualized)
2.52%
10Y (annualized)
6.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-8.73%
3Y
-33.20%
5Y
-36.06%
10Y
-36.28%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล