ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
AIA-ES50
AIA-THDIS
AIA-TEQ
SCBSEA
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Finnomena 3D Diagram
  
AIA-ES50
  
AIA-THDIS
  
AIA-TEQ
  
SCBSEA

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย