แผนการลงทุน
ระดับโลก
สู่ความสําเร็จของเป้าหมาย
วางแผนเพื่อคุณโดยเฉพาะ หลายเป้าหมาย
ติดตามผลง่าย ปรับได้ตามสถานการณ์
พร้อมแนะนำพอร์ตลงทุนที่เหมาะสม
ด้วยความร่วมมือกับ Franklin Templeton
Awards
Global Private Banker
Innovation Awards
2023
Winner - Best portfolio management solution
2023
Winner - Outstanding wealth management technology implementation – Front Office
เริ่มต้นลงทุนแล้ว
มากกว่า
0
ล้านบาท
วางแผนแล้ว
มากกว่า
0
เป้าหมาย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2567
เพื่อเป้าหมายในชีวิตที่สำเร็จได้จริง
ด้วยกระบวนการสร้างโมเดลพอร์ตการลงทุน
จากงานวิจัยรางวัลระดับโลกพัฒนาโดย Franklin Templeton
ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of Investment
Management
ได้รับรางวัล
Harry Markowitz
Award ปี 2018
จดสิทธิบัตร
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Benefits
SUCCESS-DRIVEN
ติดตามผล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
วางแผนลงทุน
เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จได้อย่างแท้จริง
แห่งเดียวในไทย
MULTI-GOAL
วางแผนหลายเป้าหมายในที่เดียว
ครอบคลุมทุกช่วงจังหวะชีวิต
ทั้งเกษียณสุข ส่งลูกเรียนต่อ ดูแลพ่อแม่
เที่ยวรอบโลก ฯลฯ
MULTI-PRIORITY
กำหนดความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย
เพื่อจัดสรรเงินลงทุน
ให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง

ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ หรือความฝัน
LIFETIME SERVICE
ปรับแผนได้ตามสถานภาพทางการเงินที่
เปลี่ยนแปลงไป
มีผู้วางแผนการลงทุนส่วนตัว คอยดูแล
และแนะนำจนถึงเป้าหมาย
เข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายกว่า
ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับความสำคัญของแต่ละเป้าหมายในชีวิต
คัดสรรแผนที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลา
แนะนำปรับระดับความเสี่ยงพอร์ต
และเงินลงทุนตามสถานการณ์
ด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
มูลค่าพอร์ต ภาวะตลาด
ดูแลใกล้ชิดโดย
ผู้วางแผนการลงทุนส่วนตัว
ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจไปพร้อมกัน
กับผู้วางแผนการลงทุนมืออาชีพ

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

และผ่านการอบรม
Finnomena

FUNDS GOALS NAVIGATOR
รับบริการวางแผนลงทุน ฟรี!*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท
รับคำแนะนำฟรี!
เพื่อคุณโดยเฉพาะ สำหรับผู้สนใจ
ลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทขึ้นไป!
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
Finnomena Funds Goals Navigator
ได้รับการออกแบบมาให้การวางแผน
การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย
จึงสามารถดูแลให้คุณไปถึงเป้าหมายโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมซื้อขายกองทุนที่เทียบเท่า
กับธนาคารหรือ บลจ.
ไม่ว่าใครก็ลงทุนได้ เพราะ
Finnomena Funds Goals
Navigator ถูกออกแบบมาให้วางแผน
และลงทุนได้อย่างสะดวกสบาย
พร้อมด้วยผู้วางแผนการลงทุนมืออาชีพ
ที่สามารถพูดคุย เพื่อร่วมกันค้นหาเป้าหมาย
และดูแลคุณไปตลอดเส้นทาง
ผลลัพธ์ของการลงทุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ซึ่ง Finnomena Funds Goals Navigator
ไม่สามารถการันตีความสำเร็จ
แต่ช่วยเพิ่มโอกาสสูงสุดเพื่อให้คุณไปถึง
เป้าหมายได้ ด้วยแผนที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์และระดับความสำคัญของเป้าหมาย
สัดส่วนสินทรัพย์และกองทุนได้รับ
การคัดเลือกจากมุมมองการลงทุนของ
Franklin Templeton
ร่วมกับ
Finnomena Funds Investment Team
และมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
เพื่อให้คุณลงทุนตามคำแนะนำได้อย่างมั่นใจ
ปัจจุบันยังคงแนะนำให้คุณและ
ผู้วางแผนการลงทุนได้พูดคุย ทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
Finnomena Funds Goals Navigator
เพื่อการกำหนดเป้าหมายให้ครบถ้วน
ตอบโจทย์ และคลี่คลายข้อสงสัย
ก่อนเริ่มต้นลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศหรือตราสารที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (Franklin Templeton) ให้บริการการให้คำแนะนำทั่วไปแก่ Finnomena ในการออกแบบพอร์ตการลงทุน (Asset Allocations)
  • แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (Franklin Templeton) ไม่รับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้จัดทำหรือปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้ง Franklin Templeton ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง
    LINE “@FinnomenaPort”