แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนรวม IPO ปี 2564

รวมรายชื่อกองทุนรวมที่ IPO ปี 2564 โดยทาง FINNOMENA จะอัปเดตเรื่อย ๆ เมื่อมีกองทุน IPO ใหม่ในแต่ละเดือน
*หมายเหตุ: ในระหว่าง IPO ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาทำรายการซื้อกองทุนรวมกับทาง FINNOMENA ได้ก่อนเวลา 14.00 ของแต่ละวันทำการ

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนกุมภาพันธ์ 2021

MFTECH ลงทุนในอะไรบ้าง ?

ARK Fintech Innovation ETF (ARK F) ส่วนใหญ่ 70%
1. Cashless Transaction
2. Digital Financial Solutions
3. Blockchain Technology
AXA WF Framlington FinTech และ/หรือ Amplify Transformational Data
Sharing ETF (BLOK) และ/หรือ หุ้นต่างประเทศของบริษัทด้านการเงิน หรือ
เทคโนโลยีด้านการเงิน 0-30%

BM : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.0% (ช่วง IPO) และ 1.50% (หลัง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

KFINFRA-A ลงทุนในอะไรบ้าง ?

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
ลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ สาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม ขนส่ง

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: N/A

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

WE-TENERGY ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ BNP Paribas Energy transition master fund ลงทุนใน renewable and transition energy production, energy efficiency technology และ energy infrastructure, tranportation & storage

ช่วงเวลา IPO: 18-24 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: N/A

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.605%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

KT-ASIA-G ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ

JPM Asia Growth Fund
ประเมินธุรกิจที่มีโอกาสในเติบโตในเชิงโครงสร้าง
โดยเลือกหุ้นคุณภาพที่มีกำไรอย่างยั่งยืน และบริหารเงินทุนดี

ช่วงเวลา IPO: 19-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.80%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนมีนาคม 2021

กองทุนหลัก BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออก โดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)

ค่าธรรมเนียมขาเข้า: 1.6050%

ลงทุนใน ETF ด้านพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า โดยลงทุนผ่าน 3 ETF ได้แก่ 1) iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 2) Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) 3) KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS)

ช่วงเวลา IPO: 4-15 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 17 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.25%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

ลงทุนกองทุนหลัก Global X Lithium & Battery Tech ETF และ RobecoSAM Smart
Mobility Equities I USD
ลงทุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ครอบคลุมการทำเหมือง
และการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งใน
อนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง

ช่วงเวลา IPO: 5-12 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนกองทุน DWS Invest ESG Climate Tech ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เน้นลงทุนธุรกิจเติบโตและได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาสภาพอากาศ เช่น พลังงานสะอาด
นวัตกรรมเกษตร และการจัดการน้ำ สร้างกำไรกับเทรนด์รักษ์โลก

ช่วงเวลา IPO: 8-16 มีนาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ลงทุนกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF
ลงทุนในพลังงานสะอาด เฉพาะสหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลา IPO: 8-16 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ลงทุนกองทุน BGF Continental European Flexible Fund ลงทุนในยุโรป ยกเว้นประเทศอังกฤษ

ช่วงเวลา IPO: 15-23 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนในกองทุนหลัก ARKF ซึ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมด้าน FINTECH เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการธุรกรรมทางเงิน สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ผลิตสินค้า บริการ การแก้ปัญหาทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทำให้การจัดการและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป็นไปได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์มหาศาลกับผู้คนจำนวนมากที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินและลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินลง

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนกองทุนหลัก ARKG ซึ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมด้าน GENOMIC เพื่อพลิกวงการการรักษาในอนาคตเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนา
ปฏิวัติวงการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาไปในอัตราเร่ง ท าให้ความเร็วในการพัฒนายารักษาโรคในอนาคต ระยะเวลาในการรู้ความเสี่ยง
ของการเจ็บป่วย ราคาของการตรวจและการรักษาถูกลงอย่างมากจนสามารถเข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมาก มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับ
การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต พัฒนา นวัตกรรมที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่(Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity,
And Blockchain Technology) โดยกองนี้ก็เป็นอีทีเอฟอีกกองที่บริหารแบบเชิงรุก (Active) นั่นหมายความว่าผู้จัดการกองทุนจะต้องพยายามเอาชนะดัชนีชี้วัดให้ได้

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน Credit Suisse Environmental Impact Equity Fund (กองทุนหลัก)
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ
ที่เสนอการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยทรัพย์สินในตลาดที่สามารถลงทุนได้
ได้แก่ โครงสร้างพี้นฐานที่มั่งคง, ทรัพยากรต่างๆ, การลดปริมาณของเสีย และเทคโนโลยีการลดปริมาณคาร์บอน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนระยะยาวจากการบริหารจัดการอย่างรวดเร็วต่อการเปิดรับศักยภาพทางการตลาดที่เกิดใหม่สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class IBP USD” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD)
(Bloomberg Ticker: CREIEIU LX)

ช่วงเวลา IPO: 15-23 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 25 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO) 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

ลงใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทุนหลัก) 

ช่วงเวลา IPO: 22-30 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 7 เมษายน 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ลงทุนกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF บริหารแบบ Passive เน้นลงทุนตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ ของดัชนี S&P Global Clean Energy แบ่งเป็น 4 กลุ่มพลังงานหลักๆ ได้แก่ 1.Global Utilities-Electric, Renewables 52% 2.Solar Equipment-Photovoltaic cell, Solar panels 22% 3.Wind Equipment-Turbine manufacturing, installation, servicing 4.Other Renewables-Hydrogen Fuel cell, Biofuels 18% กระจายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ Utilities 49%, Industrials 26%, IT 23% และ Energy อีก 2%

ช่วงเวลา IPO: 24-30 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 12 เมษายน 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50% (ช่วง IPO) 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ลงในกองทุน Standard Life Investments Global SICAV II – Global Smaller Companies Fund มีเป้าหมายที่จะ outperform MSCI AC World Small Cap Index (USD) ส่วนใหญ่ลงในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก ลงทุนหุ้นเล็กมากกว่า 70% ของ Port เป็น Active stock selection port มีความเสี่ยงใน stock specific risk 

ช่วงเวลา IPO: 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

หลัง IPO: 9 เมษายน

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนเมษายน 2021

JPMorgan Pacific Technology – Class C (acc) – USD (Master Fund)  not less than 80% of NAV

ช่วงเวลา IPO: 1-7 เมษายน 2564

หลัง IPO: 19 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ( กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Tra ded Fund ( ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย State Street Global Advisors และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dow Jones Industrial Average โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว กองทุนมี net expo sure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80AV

ช่วงเวลา IPO: 1-7 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) Class I US Dollar Accumulating Shares ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ช่วงเวลา IPO: 2-8 เมษายน 2564

หลัง IPO: 12 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

Global X Cannabis ETF (POTX) 60% Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) 40%

ช่วงเวลา IPO: 19-27 เมษายน 2564

ช่วงเวลาหลัง IPO: 30 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Invesco China Technology ETF (CQQQ)กองทุนหลักจะเน้นลงทุนกลุ่ม Information Technology, Communication Services หรือ Consumer Discretionary เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างโอกาสการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ภายใต้ดัชนีอ้างอิงที่ถูกสร้างมาจาก 2 ดัชนีหลัก คือ FTSE China Index และ The FTSE China A Stock Connect CNH Index หลังจากองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ช่วงเวลา IPO: 20-28 เมษายน 2564

ช่วงเวลาหลัง IPO: 6 พฤษภาคม

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00%