แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนรวม IPO ปี 2564

รวมรายชื่อกองทุนรวมที่ IPO ปี 2564 โดยทาง FINNOMENA จะอัปเดตเรื่อย ๆ เมื่อมีกองทุน IPO ใหม่ในแต่ละเดือน

*หมายเหตุ: ในระหว่าง IPO ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาทำรายการซื้อกองทุนรวมกับทาง FINNOMENA ที่เบอร์ 02-026-5100  ได้ก่อนเวลา 14.00 ของแต่ละวันทำการ

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนกรกฎาคม 2021

นโยบายกองทุน iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia ex Japan (ดัชนี กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia ex Japan (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and mid-capitalization companies) ในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น

AAXJ:US

ช่วงเวลา IPO: 6-12 กรกฎาคม 2564

หลัง IPO: 29 กรกฎาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  500 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนมิถุนายน 2021

GUSSIGA:ID กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ Granahan US SMID Select Fund Granahan US SMID Select Fund
ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc) – USD ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMIDCap”)
โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจำนวน 40-60 ตัวของบริษัทที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่สะท้อนดัชนี Russell 2500 Growth 💰ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ~90%

ช่วงเวลา IPO: 1-10 มิถุนายน 2564

หลัง IPO: 16 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนโดยมี ETF ที่คาดว่าจะลงทุนดังนี้ 1. Global X MSCI China Consumeriscretionary ETF (Fund Ticker: CHIQ)
2. Invesco China Technology ETF (Fund Ticker: CQQQ)
3. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Fund Ticker: KGRN)
4.KraneShare MSCI All China Health Care Index ETF (Fund Ticker: KURE)

หลัง IPO: 21 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  500 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

SCBSEMI ลงทุนในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน Semiconductor หัวใจสำคัญของทุกนวัตกรรม
VanEck Vectors Semiconductor UCIT ETF

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Blackrock Fin Tech Fund ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD เพียง
กองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลู คา่ ทรพั ยส์ นิ สุทธิของกองทุน
BGF FinTech Fund เป็นกองทุนท่มี ุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว มนี โยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษิ ทั ทวั่
โลกที่เกี่ยวข้องกับ Financial Services/ IT Services และ Insurance ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ปรบั ปรุง
รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้น โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Global
Funds มี BlackRock (Luxembourg) S.A. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  500 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งทุน และสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนนี้บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Amundi Asset Management
ผู้จัดการกองจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
โดยกองทุนจะมีประกันเงินลงทุนบางส่วน (90% ของ NAV สูงสุด) ซึ่งผู้รับประกัน คือ Credit Agricole S.A. (ธนาคารชั้นนำอันดับ 2 ของประเทศฝรั่งเศส)
หากกรณีเกิดตลาดไม่เอื้ออำนวย และมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่าระดับการการันตี กองทุน KT-G90 จะย้ายการลงทุนไปสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความเสี่ยงต่ำทั้งหมด และราคา NAV ที่เผยแพร่จะประกาศเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันไว้

หลัง IPO: 24 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  10,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

เพื่อสร้างโอกาสการเติบโต
ของเงินลงทุนไปกับส่วนประกอบที่สำคัญในกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี กระจำยกำรลงทุนในธุรกิจ
SEMICONDUCTORSEMICONDUCTOR เน้นธุรกิจ Pure play ลงใน
Invesco Dynamic Semiconductor ETF (PSI) 70%
VanEck Vectors Semiconductor ETF ( SMH ) 30%

หลัง IPO: 25 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  5,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

กองทุน Feeder Fund ที่มีการลงทุนในกองทุน iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) กองทุนธีม semiconducture
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และมีผลการดำเนินงานโดดเด่น Semiconductor อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
หลายประเทศมหาอำนาจให้ความสนใจในการลงทุนวิจัยพัฒนาด้วยเงินลงทุนมหาศาล

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:  1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนพฤษภาคม 2021

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ US Equity) 60% และ Global X Cannabis ETF(POTX US Equity) 40% ของ Mirea Asset กองทุน Cannabis ETF ที่บริหารแบบ Passive โดยเน้นให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

ช่วงเวลา IPO: 5-12 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 14 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ช่วง IPO 5,000 บาท หลัง IPO 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียมขาเข้า (fron-end): ช่วง IPO 1.33% หลัง IPO 1.50%

ลงทุนในตลาดหุ้นไทย ทั้ง SET และ MAI ด้วยกลยุทธการลงทุน แบบ Stock Selection ผ่านการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพบริษัทอย่างเข้มข้น
คัดสรรหุ้นด้วย Investment Scorecard เลือกหุ้นที่ดีที่สุดเพียง 12 ตัว ที่มีความสามารถในการเติบโตและสร้างผลกำไร
ประกอบกับจังหวะในการซื้อขายสร้างผลกำไร ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านการลงทุนของทีมงาน

ช่วงเวลา IPO: 5-12 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมขาเข้า (fron-end): 1.25%

ลงทุนในกองแม่หลักคือ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD

ช่วงเวลา IPO: 5-12 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 17 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ช่วง IPO 5,000 บาท หลัง IPO 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

Comgest Growth PLC – Comgest Growth Japan (COMGRJA : ID) 60% เป็นกองทุนหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาวทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

Nomura Funds Ireland – Japan High Conviction (NOMJHIJ : ID) 40% เป็นกองทุนหน่วยลงทุนที่ลงทุนในบริษัทญี่ปุ่น โดยกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตที่มีROE สูง และความมั่นคง โดยมีกลยุทธ์ที่ค้อนข้ากระจุกตัวในบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 20 แห่ง และบริษัทขนาดกลางและเล็กประมาณ 10 แห่ง

ช่วงเวลา IPO: 5-12 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 17 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

โดยกองทุนเป็น Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในกองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility
ETF (Bloomberg Ticker: HAIL US) และ
เสริมการลงทุนด้วยกองทุน Global x Autonomous & Electric Vehicl

ช่วงเวลา IPO: 10-17 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 19 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมขาเข้า (fron-end): ช่วง IPO 1% หลัง IPO 1.25%

SCB Global Experts Fund (SCBGEX)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารทุน เช่น หน่วย CIS หน่วย ETF เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี
net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เบื้องต้นกองทุนมีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Core-Satellite portfolio โดยจะแบ่งเงินลงทุนในกองทุนหลัก (Core Fund) และเงินลงทุนส่วน
ที่เหลือลงทุนในกองทุนเสริม (Satellite Funds) โดยสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ (Dynamic Asset Allocation)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตาม
ความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ช่วงเวลา IPO: 10-17 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ลงทุนใน BLACKROCK BGF China Bond Fund
เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในสกุลหยวน (RMB dominated fixed income) อย่างน้อย70%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สกุลหยวน
(Non RMB denominated securities) ที่ออกโดยธุรกิจที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนกองทุนรวมหลักเน้นลงทุนในทุกตลาดตราสารหนี้ของ
จีนซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้สกุลหยวนในประเทศจีน (On shore RMB bond market) ตลาดตราสารหนี้สกุลหยวนนอกประเทศจีน
(Offshore RMB bond market) และตลาดตราสารหนี้นอกประเทศจีนที่เป็นสกุลเงินแข็ง(Hard currency market)
โดยอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโออยู่ที่อันดับที่ลงทุนได้(Investment grade)

ช่วงเวลา IPO: 11-19 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 24 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

BGF Asian High Yield
Bond Fund, Class D 2 USD ( กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น High Yield Bond ซึ่งออกโดยภาครัฐ และบริษัทต่างๆ ที่ดาเนินกิจการอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ช่วงเวลา IPO: 18-24 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ลงทุนใน ETF 2 กองทุน คือ 1) iShares Hang Seng TECH ETF (สัดส่วน 70%) โดยลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีน ลงทุนใน Soft Tech
ประกอบไปด้วย อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ ดิจิทัล ฟินเทค อินเตอร์เน็ต และนวัตกรรม
2) KraneShares SSE STAR Market 50 Index (สัดส่วน 30%) โดยลงทุนในดัชนี STAR 50 Index ซึ่งเป็นกลุ่ม Hard Tech ของจีน ประกอบไปด้วย
เทคโนโลยียุคใหม่ อุปกรณ์ชั้นสูง การผลิตไฮเทค พลังงานยุคใหม่ ทรัพยากรยุคใหม่ และไบโอเมติซิน

ช่วงเวลา IPO: 19-25 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 1 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Booking agencies/Entertainment/Airlines/ Cruises and Casinos Hotels and resorts ETF ที่คาดว่าน่าจะลง Harvest Travel & Leisure Index ETF iSharesSTOXX Europe 600 Travel Leisure UCITS ETF ETFMG TRAVEL TECH ETF US Global Jets ETF

ตัวอย่างหุ้น อาทิ Southwest Airlines Co
Booking Holdings Inc
Marriott International Inc/MD
Delta Air Lines Inc
Hilton Worldwide Holdings Inc
Expedia Group Inc
United Airlines Holdings Inc
Flutter Entertainment PLC
Las Vegas Sands Corp
American Airlines Group Inc

ช่วงเวลา IPO: 24-28 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund,
Class JPM S2 (perf) (acc) – USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นของบริษัททั่วโลก

ช่วงเวลา IPO: 24-28 พฤษภาคม 2564

หลัง IPO: 15 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนเมษายน 2021

JPMorgan Pacific Technology – Class C (acc) – USD (Master Fund)  not less than 80% of NAV

ช่วงเวลา IPO: 1-7 เมษายน 2564

หลัง IPO: 19 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ( กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Tra ded Fund ( ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย State Street Global Advisors และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dow Jones Industrial Average โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว กองทุนมี net expo sure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80AV

ช่วงเวลา IPO: 1-7 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) Class I US Dollar Accumulating Shares ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ช่วงเวลา IPO: 2-8 เมษายน 2564

หลัง IPO: 12 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

Global X Cannabis ETF (POTX) 60% Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) 40%

ช่วงเวลา IPO: 19-27 เมษายน 2564

ช่วงเวลาหลัง IPO: 30 เมษายน 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Invesco China Technology ETF (CQQQ)กองทุนหลักจะเน้นลงทุนกลุ่ม Information Technology, Communication Services หรือ Consumer Discretionary เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างโอกาสการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ภายใต้ดัชนีอ้างอิงที่ถูกสร้างมาจาก 2 ดัชนีหลัก คือ FTSE China Index และ The FTSE China A Stock Connect CNH Index หลังจากองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ช่วงเวลา IPO: 20-28 เมษายน 2564

ช่วงเวลาหลัง IPO: 6 พฤษภาคม

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนมีนาคม 2021

กองทุนหลัก BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออก โดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)

ค่าธรรมเนียมขาเข้า: 1.6050%

ลงทุนใน ETF ด้านพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า โดยลงทุนผ่าน 3 ETF ได้แก่ 1) iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 2) Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) 3) KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS)

ช่วงเวลา IPO: 4-15 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 17 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.25%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

ลงทุนกองทุนหลัก Global X Lithium & Battery Tech ETF และ RobecoSAM Smart
Mobility Equities I USD
ลงทุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ครอบคลุมการทำเหมือง
และการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งใน
อนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง

ช่วงเวลา IPO: 5-12 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนกองทุน DWS Invest ESG Climate Tech ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เน้นลงทุนธุรกิจเติบโตและได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาสภาพอากาศ เช่น พลังงานสะอาด
นวัตกรรมเกษตร และการจัดการน้ำ สร้างกำไรกับเทรนด์รักษ์โลก

ช่วงเวลา IPO: 8-16 มีนาคม 2564

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ลงทุนกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF
ลงทุนในพลังงานสะอาด เฉพาะสหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลา IPO: 8-16 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ลงทุนกองทุน BGF Continental European Flexible Fund ลงทุนในยุโรป ยกเว้นประเทศอังกฤษ

ช่วงเวลา IPO: 15-23 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนในกองทุนหลัก ARKF ซึ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมด้าน FINTECH เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการธุรกรรมทางเงิน สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ผลิตสินค้า บริการ การแก้ปัญหาทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทำให้การจัดการและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป็นไปได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์มหาศาลกับผู้คนจำนวนมากที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินและลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินลง

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนกองทุนหลัก ARKG ซึ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมด้าน GENOMIC เพื่อพลิกวงการการรักษาในอนาคตเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนา
ปฏิวัติวงการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาไปในอัตราเร่ง ท าให้ความเร็วในการพัฒนายารักษาโรคในอนาคต ระยะเวลาในการรู้ความเสี่ยง
ของการเจ็บป่วย ราคาของการตรวจและการรักษาถูกลงอย่างมากจนสามารถเข้าถึงผู้คนเป็นจำนวนมาก มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับ
การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ลงทุนในกองทุนหลัก ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต พัฒนา นวัตกรรมที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่(Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity,
And Blockchain Technology) โดยกองนี้ก็เป็นอีทีเอฟอีกกองที่บริหารแบบเชิงรุก (Active) นั่นหมายความว่าผู้จัดการกองทุนจะต้องพยายามเอาชนะดัชนีชี้วัดให้ได้

ช่วงเวลา IPO: 15-19 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 24 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน Credit Suisse Environmental Impact Equity Fund (กองทุนหลัก)
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ
ที่เสนอการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยทรัพย์สินในตลาดที่สามารถลงทุนได้
ได้แก่ โครงสร้างพี้นฐานที่มั่งคง, ทรัพยากรต่างๆ, การลดปริมาณของเสีย และเทคโนโลยีการลดปริมาณคาร์บอน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนระยะยาวจากการบริหารจัดการอย่างรวดเร็วต่อการเปิดรับศักยภาพทางการตลาดที่เกิดใหม่สำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class IBP USD” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD)
(Bloomberg Ticker: CREIEIU LX)

ช่วงเวลา IPO: 15-23 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 25 มีนาคม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.00% (ช่วง IPO) 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

ลงใน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทุนหลัก) 

ช่วงเวลา IPO: 22-30 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 7 เมษายน 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ลงทุนกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF บริหารแบบ Passive เน้นลงทุนตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบ ของดัชนี S&P Global Clean Energy แบ่งเป็น 4 กลุ่มพลังงานหลักๆ ได้แก่ 1.Global Utilities-Electric, Renewables 52% 2.Solar Equipment-Photovoltaic cell, Solar panels 22% 3.Wind Equipment-Turbine manufacturing, installation, servicing 4.Other Renewables-Hydrogen Fuel cell, Biofuels 18% กระจายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ Utilities 49%, Industrials 26%, IT 23% และ Energy อีก 2%

ช่วงเวลา IPO: 24-30 มีนาคม 2564

หลัง IPO: 12 เมษายน 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50% (ช่วง IPO) 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ลงในกองทุน Standard Life Investments Global SICAV II – Global Smaller Companies Fund มีเป้าหมายที่จะ outperform MSCI AC World Small Cap Index (USD) ส่วนใหญ่ลงในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก ลงทุนหุ้นเล็กมากกว่า 70% ของ Port เป็น Active stock selection port มีความเสี่ยงใน stock specific risk 

ช่วงเวลา IPO: 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

หลัง IPO: 9 เมษายน

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนกุมภาพันธ์ 2021

MFTECH ลงทุนในอะไรบ้าง ?

ARK Fintech Innovation ETF (ARK F) ส่วนใหญ่ 70%
1. Cashless Transaction
2. Digital Financial Solutions
3. Blockchain Technology
AXA WF Framlington FinTech และ/หรือ Amplify Transformational Data
Sharing ETF (BLOK) และ/หรือ หุ้นต่างประเทศของบริษัทด้านการเงิน หรือ
เทคโนโลยีด้านการเงิน 0-30%

BM : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.0% (ช่วง IPO) และ 1.50% (หลัง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

KFINFRA-A ลงทุนในอะไรบ้าง ?

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
ลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ สาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม ขนส่ง

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: N/A

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

WE-TENERGY ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ BNP Paribas Energy transition master fund ลงทุนใน renewable and transition energy production, energy efficiency technology และ energy infrastructure, tranportation & storage

ช่วงเวลา IPO: 18-24 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: N/A

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.605%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

KT-ASIA-G ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ

JPM Asia Growth Fund
ประเมินธุรกิจที่มีโอกาสในเติบโตในเชิงโครงสร้าง
โดยเลือกหุ้นคุณภาพที่มีกำไรอย่างยั่งยืน และบริหารเงินทุนดี

ช่วงเวลา IPO: 19-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.80%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท