สำหรับนักลงทุนที่รู้จักกับ FINNOMENA มาระดับหนึ่ง ก็จะทราบกันดีว่า เราเสนอทางเลือกในการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความฝันและเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว ด้วยโปรแกรมจัดการการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เรียกว่า “FINNOMENA PORT”

สำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนระดับหนึ่ง และ มีหลักการในการลงทุนคือ ปกป้องตลาดขาลงในยามวิกฤต ขณะที่ผลตอบแทนชนะเงินฝาก ชนะเงินเฟ้อในระยะยาว ด้วยการคัดสรรสินทรัพย์ทุกประเภทรอบโลกมาจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม ทาง FINNOMENA ก็ได้มีการจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้โมเดล Global Absolute Return หรือ FINNOMENA PORT GAR ซึ่งเป็นโมเดลที่ บลน. อินฟินิติ (INFINITI) ใช้ในการแนะนำพอร์ตการลงทุนลูกค้านะครับ

และเพื่อให้เข้าถึง และตอบโจทย์การลงทุนอย่างครบถ้วน FINNOMENA จึงออกโมเดลการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องในระหว่างการลงทุน นั่นก็คือโมเดล Global Income Focus หรือ FINNOMENA PORT GIF นั่นเอง

FINNOMENA PORT GIF คืออะไร?

gif

Global Income Focus Model (GIF) คือ โมเดลการลงทุนที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง โดยทีม INFINITI Investment Committee ตั้งใจสร้างโมเดลด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5%ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8%ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด + ส่วนต่างราคาซื้อขาย)

FINNOMENA PORT GIF สร้างพอร์ตอย่างไร?

gif-process

 1. Top-down Analysis วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach
 2. Construct Portfolio Model ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model คำนึงถึงสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม
 3. Fund Selection คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
 4. Implementation & Generate Cash Flow    ดำเนินการจัดพอร์ต และปรับเปลี่ยนการสภาวะตลาด เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้ได้ต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดให้ได้ทุกไตรมาส เฉลี่ยปีละ 4 – 5% ในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน ปี 2560

FINNOMENA PORT GIF เหมาะกับใคร?

 1. นักลงทุนที่มีเงินลงทุน 5 ล้านบาท ขึ้นไป ในการจัดพอร์ตแบบ GIF
 2. นักลงทุนที่ไม่ต้องการความผันผวนสูงอย่างตลาดหุ้น แต่ยังต้องการได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 3. นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดรับระหว่างทางที่ลงทุน (Passive Income) ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4-5%ต่อปี
 4. นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างกำไร (Capital Gain) ไม่มาก ประมาณ 2-3%ต่อปี
 5. มีระยะเวลาการลงทุนที่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

FINNOMENA PORT GIF สร้างกระแสเงินสดอย่างไร?

เราเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี

FINNOMENA PORT GIF ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด?

gif-port

ลงทุนในสินทรัพย์ 4 ประเภทหลักๆ ผ่านกองทุนรวม 4 ประเภท คือ

 1. Global Equity : เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เหมาะสม
 2. Global Bond : เพื่อกระจายการลงทุน และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน รวมถึงสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอในทุกช่วงเวลา
 3. Global Infrastructure : เพื่อการกระจายความเสี่ยง และลงทุนในหุ้นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความสม่ำเสมอของรายได้ และสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 4. Thai Equity : เนื่องจาก การลงทุนในหุ้นไทย สามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่ากลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว บวกกับมุมมองเชิงบวก และคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่น ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว

โดยสำหรับน้ำหนัก หรือ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เรากำหนดกรอบนโยบายการลงทุน (Investment Policy) ไว้ตามรูปที่แสดงด้านบน และมีการรีวิวสัดส่วนตามมุมมองเศรษฐกิจระยะยาวทุกๆ 6 เดือน

FINNOMENA PORT GIF เลือกกองทุนอะไรบ้าง?

สำหรับ Global Equity และ Global Bond เราเลือกกองทุนประเภท Multi-Asset ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

โดยในส่วนของ Global Equity และ Global Bond เราเลือกกองทุน KF-AINCOME ซึ่งไปลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อ กองทุน Schroder Asian Income (กองทุนหลัก) : มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย (รวมถึงกองทุนเพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ “REITs”) และตราสารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก โดยปัจจุบัน (ณ เดือน พ.ย. 2559) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 60% และที่เหลือ 40% เป็นตราสารหนี้ มีแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถสร้างโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในแต่ละสภาพตลาด

โดยอีก 1 กองทุนที่เป็นตัวแทนฝั่ง Global Bond ก็คือ KF-SINCOME ที่ไปลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ Fund Manager ลงทุนโดยใช้ Macro Theme เป็นตัวจับว่า แนวโน้มในอนาคตคืออะไร แล้วไปผสมสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับธีมการลงทุนนั้น อย่าง ณ ปัจจุบัน กองทุนมีธีมการลงทุน 4 ธีมหลักๆ a) Improving U.S. Growth b) U.S. Housing Recovery c) Slowing China Growth และ d) Policy Divergence จุดเด่นอีกข้อคือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) สามารถยืดและหด Duration (อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในพอร์ต) ได้ตั้งแต่ 0 ปี ไปจนถึง 8 ปี เรียกว่า ไม่ยาวเกินไป ไม่ Sensitive กับอัตราดอกเบี้ยมากนัก

สำหรับ Global Infrastructure เราเลือกกองทุน K-GINFRA ซึ่งมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z ที่เน้นลงทุนในหุ้นรวมถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เช่น การคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน กองทุนหลักกองนี้ ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar และบริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี

โดยในฝั่งหุ้นไทย เราเลือกกองทุน SCBSE และ CIMB PRICIPAL iDIV-R ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบาย นโยบายจ่ายปันผล และ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่ม Top 20 ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา

FINNOMENA PORT GIF คาดว่า จะจ่ายกระแสเงินอย่างไร?

จากนโยบายการจ่ายปันผล และ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของแต่ละกองทุนที่เราเลือกมา จะได้ตารางการจ่ายกระแสเงินสดตามตารางด้านล่างนี้

gif06

 

FINNOMENA PORT GIF คาดหวังกระแสเงินสดต่อเดือนเท่าไหร่?

gif-forecast

คาดการณ์กระแสเงินสดตามตารางข้างต้น เป็นแค่ประมาณการเท่านั้นนะครับ เพราะจากตารางการจ่ายกระแสเงินสด จะเห็นว่า บางกองทุน มีนโยบายจ่ายออกแบบรายไตรมาส ทำให้กระแสเงินสดที่นักลงทุนได้รับ จะมากหรือน้อย แตกต่างกันในแต่ละเดือน และที่กำหนดขั้นต่ำไว้ค่อนข้างสูงคือ 5 ล้านบาท ก็เพราะถ้าเงินลงทุนยังน้อยกว่านี้ ผมแนะนำให้กำหนดจุดประสงค์การลงทุนเป็นการเพิ่มพูนมูลค่า เช่นการใช้ FINNOMENA PORT GOAL หรือ FINNOMENA PORT GAR น่าจะเหมาะสมกว่าครับ

คำเตือน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลการดำเนินในอนาคต
• การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน
• การลงทุนใดๆ ต้องเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจลงทุน บนความเสี่ยงที่รับได้ของนักลงทุนเอง
• ทางผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลข้างต้น

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ