แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

13.77%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-0.15%

ผลตอบแทน 1 ปี

4.38%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -18.276931 -6.642495 -2.407687 4.036718 2.520994
S.D (%) 9.208969 7.403475 6.856841 6.690052 7.055018
Sharpe Ratio -3.49983 -1.448569 -0.598444 0.840058 0.340025
Max Drawdown (%) -2.536627 -3.778645 -3.878909 -3.878909 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
20%
15%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF