แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

8.13%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-5.25%

ผลตอบแทน 1 ปี

-5.95%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) 2.72 -2.13 -1.34 -5.48 8.66
S.D (%) 4.38 8.04 14.26 10.98 7.04
Sharpe Ratio 10.54 3.53 -0.27 -0.83 0.24
Max Drawdown (%) -0.64 -2.13 -16.44 -19.36 -19.36

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2563


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF