แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

8.82%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-0.41%

ผลตอบแทน 1 ปี

-5.19%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) 1.054849 3.428639 4.95651 -4.243354 8.833691
S.D (%) 5.365206 7.800793 8.128174 11.747293 7.145094
Sharpe Ratio 3.860219 4.711625 2.077258 -0.391871 0.788368
Max Drawdown (%) -0.858777 -4.729452 -6.006329 -19.07663 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF