แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2564)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

16.22%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

6.37%

ผลตอบแทน 1 ปี

8.12%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) 0.253773 3.17934 3.382471 7.525663 14.398023
S.D (%) 4.499212 5.944214 6.710087 7.140435 7.057942
Sharpe Ratio -0.223436 -2.178452 -2.462656 0.251681 0.508141
Max Drawdown (%) -0.558177 -1.560388 -2.202827 -6.006329 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF