แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2567)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

0.14%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

1.14%

ผลตอบแทน 1 ปี

2.38%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -44.74 -13.88 -24.00 -15.71 -0.88
S.D (%) 7.96 7.90 9.13 8.52 7.35
Sharpe Ratio -10.72 -2.97 -4.74 -3.09 -0.35
Max Drawdown (%) -5.86 -7.45 -12.99 -18.53 -19.32

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2565


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
30%
25%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF