แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2563)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

3.91%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-8.95%

ผลตอบแทน 1 ปี

-9.04%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) 2.15 -7.66 -10.08 -7.03 3.2
S.D (%) 6.26 18.94 14.21 10.65 6.97
Sharpe Ratio 6.33 -2.56 -2.32 -1.17 -0.07
Max Drawdown (%) -0.81 -16.44 -19.11 -19.36 -19.36

ผล Backtesting ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF