แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

11.34%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

1.91%

ผลตอบแทน 1 ปี

8.14%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -0.463976 1.192528 4.032983 8.170973 10.872993
S.D (%) 7.14489 7.064851 6.572811 7.641181 7.115223
Sharpe Ratio 12.896541 -1.558637 0.738668 1.672012 0.691781
Max Drawdown (%) -1.910064 -1.910064 -2.72627 -6.006329 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF