แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2565)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

4.34%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-8.43%

ผลตอบแทน 1 ปี

-6.79%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -48.561183 -23.345958 -23.131222 -8.051211 0.359293
S.D (%) 9.643115 9.331058 8.535218 7.525429 7.196774
Sharpe Ratio -11.516358 -4.481994 -4.769981 -1.751141 -0.101046
Max Drawdown (%) -5.710068 -7.163574 -12.589848 -13.020936 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2565


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
20%
15%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF