แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2564)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

9.97%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

0.65%

ผลตอบแทน 1 ปี

13.90%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -0.688252 0.553524 3.434039 13.854757 9.893558
S.D (%) 9.974955 7.37603 7.66995 8.747362 7.1575
Sharpe Ratio 0 -1.448654 1.743467 2.622557 0.736112
Max Drawdown (%) -2.202827 -2.72627 -4.729452 -6.006329 -19.323865

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2564


สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

35%
20%
15%
10%
10%
10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF