แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ.2562)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

13.79%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

9.59%

ผลตอบแทน 1 ปี

5.82%

เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน

กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
(01/01/2560)
Return (%) 2.29 4.07 3.07 10.21
S.D (%) 3.19 3.47 4.44 4.58
Sharpe Ratio 3.63 0 0.56 0.89
Max Drawdown (%) -0.99 -2.33 -4.13 -7.88

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

เน้นให้กระจายการลงทุนในหลายชนิดสินทรัพย์กองทุนที่มีการลงทุนแบบ Yield Play ตามนโยบายการลงทุนของพอร์ต GIF ที่แนะนำลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาฯ ซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ตลาดผันผวน

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้


35%

20%

15%

10%

10%

10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF