แจ้งเตือน

FINNOMENA PORT Wealth Path แสดงผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตให้คุณได้อย่างไร

FINNOMENA PORT Wealth Path เกิดจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ เพื่อจำลองการลงทุน 10,000 รูปแบบที่สามารถเกิดได้ในอนาคตของกลยุทธ์ โดยมีพื้นฐานอยู่บนค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาวและความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ต่างๆ

กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยงนั้น จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ระดับความเสี่ยงน้อย จะมีสินทรัพย์เสี่ยงน้อย และได้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยที่ต่ำกว่า ระดับความเสี่ยงมาก อย่างไรก็ดี กลยุทธ์การลงทุนที่ระดับความเสี่ยงน้อยกว่าช่วงของผลตอบแทนจะแคบกว่า

ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตดังรูป ปราศจากการคำนวณผลกระทบของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บของกองทุนรวมและภาษี

 

ตัวอย่างผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผลตอบแทนในอดีตดังแสดงในรูปคือผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่จัดรวมกันเป็นพอร์ต มิใช่ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1กองทุนที่แนะนำในพอร์ตและข้อมูลอื่นๆเป็นเพียงตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งเลือกด้วยโมเดลที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง และเงินลงทุนขั้นต่ำที่เหมาะสม การลงทุนจริงโปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุน

2การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน นโยบายการลงทุนให้เข้าใจก่อนเริ่มการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนที่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

3ไม่อนุญาตให้ผู้แนะนำการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิการใช้งาน นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า