แจ้งเตือน

การขอหนังสือรับรองยอดหลักทรัพย์ (Outstanding)

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือยืนยันยอดหลักทรัพย์

  1. แบบฟอร์มขอหนังสือยืนยันยอดหลักทรัพย์ ดาวน์โหลดที่นี่

  2. สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารจะต้องลงนามด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้ตอนเปิดบัญชี จากนั้นส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาให้ทางบริษัท เมื่อเอกสารถึงบริษัทแล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหนังสือยืนยันยอดหลักทรัพย์และจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

รายละเอียดที่ต้องระบุบนแบบฟอร์ม

1.1 ชื่อ-นามสุกลของผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรอง
1.2 เลขบัญชี 888XXXXXXXXX (ระบุเลขบัญชีให้ครบถ้วน)
1.3 ยอดหลักทรัพย์ ณ วันที่……………………
1.4 เพื่อไปองค์กรใด
1.5 เพื่อวัตถุประสงค์ใด