ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดการเงินที่ตึงเครียด สินทรัพย์เสี่ยงสูงต่างปรับตัวลดลงกันถ้วนหน้า ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ ท่านเริ่มมองหาเครื่องมือที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือ “กองทุนตราสารหนี้”

บทความนี้จึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ 10 กองทุนตราสารหนี้ สำหรับพักเงินพักใจในช่วงตลาดผันผวน จะมีกองไหนบ้าง ติดตามไปพร้อมกันเลย

ใครอยากรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ให้ลึกขึ้นกว่านี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ตราสารหนี้ คืออะไร? พร้อมเคล็ดลับการลงทุนตราสารหนี้ที่พลาดไม่ได้!

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

1. SCBFST

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน SCBFST จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: ต่ำกว่า 3 เดือน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 0.00% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBFST (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBFST/performance

ซื้อกองทุน SCBFST คลิก

2. TUSFIX

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TUSFIX จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหัก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตั๋วเงินคลังประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทไม่จ่าย ดอกเบี้ย (Zero-Coupon) ที่ออกมาทั้งหมด มีอายุของตราสารคงเหลือมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และมีมูลค่าหน้าตั๋วอย่างน้อย 250 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 1 – 3 เดือน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ไม่มีมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TUSFIX (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TUSFIX/performance

ซื้อกองทุน TUSFIX คลิก

3. KTILF

นโยบายกองทุน: ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ตราสารการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/ หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่ออกโดยกระทรวงการคลังเป็นหลัก โดยกองทุน KTILF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 – 5 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Morningstar Rating: 5 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KTILF (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KTILF/performance

ซื้อกองทุน KTILF คลิก

4. WE-INCOME

นโยบายกองทุน: ลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน WE-INCOME จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน WE-INCOME (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/WE-INCOMEperformance

ซื้อกองทุน WE-INCOME คลิก

5. KKP PLUS

นโยบายกองทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารหนี้บริษัทเอกชนจะต้องได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB+(Investment Grade) ขึ้นไป กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี และจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภทที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เงินฝาก โดยกองทุน KKP PLUS จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

Morningstar Rating: 3 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KKP PLUS (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KKP%20PLUS/performance

ซื้อกองทุน KKP PLUS คลิก

6. ONE-FIXED-A

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุน ONE-FIXED-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

Morningstar Rating: 3 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ONE-FIXED-A (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/ONE-FIXED-A/performance

ซื้อกองทุน ONE-FIXED-A คลิก

7. ASP-DPLUS

นโยบายกองทุน: ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุน ASP-DPLUS จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 100 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ASP-DPLUS (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/ASP-DPLUS/performance

ซื้อกองทุน ASP-DPLUS คลิก

8. ONE-FAR

นโยบายกองทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน ONE-FAR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 1 – 3 ปี

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 5,000 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ONE-FAR (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/ONE-FAR/performance

ซื้อกองทุน ONE-FAR คลิก

9. LHSTPLUS-A

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐและเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ  โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ โดยกองทุน LHSTPLUS-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ 20.14%, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1บาท

Morningstar Rating: 3 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน LHSTPLUS-A (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/LHSTPLUS-A/performance

ซื้อกองทุน LHSTPLUS-A คลิก

10. KT-ST

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่น ตราสารแห่งหนี้เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ โดยกองทุน KT-ST จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน: 3 เดือน – 1 ปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 10,000 บาท

Morningstar Rating: 4 Stars

รวม 10 'กองทุนตราสารหนี้' สำหรับพักเงินพักใจช่วงตลาดผันผวน

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KT-ST (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KT-ST/performance

ซื้อกองทุน KT-ST คลิก

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก FINNOMENA FUND สามารถข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 9 พ.ค. 2565: TUSFIX
อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565: SCBFST, KTILF, WE-INCOME, KKP PLUS, ONE-FIXED-A, ASP-DPLUS-A, ONE-FAR, LHSTPLUS-A, KT-ST

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ