ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

บทความนี้ขอพาทุกคนไปดูว่า หากเราลงทุน 6 กองทุนเหล่านี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ด้วยเงิน 10,000 บาท ในวันนี้เราจะมีเงินเท่าไรกันบ้าง? ซึ่งแต่ละกองทุนที่เรานำมาในบทความนี้เป็นกองทุนที่คัดมาเน้น ๆ โดยเป็นกองทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้โดดเด่นเหนือค่าเฉลี่ยในกลุ่มทุกกองทุน

อย่างไรก็ตาม ต้องขอเรียนแจ้งไว้ก่อนว่า คอนเทนต์นี้ไม่ได้มีเจตนาชี้ชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนทุก ๆ ท่านควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยนะ แต่ละกองทุน เราจึงแนบรายละเอียดนโยบายกองทุนให้ผู้อ่านได้ศึกษาประกอบในบทความนี้แล้ว

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

BCARE

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +323.16%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +15.40%

ลงทุนกองทุน BCARE 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 32,316 (กำไร) = 42,316 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน BCARE จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 10 Holdings ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://ww w.wellingtonfunds.com/en-gb/institutional/funds/global-health-care-equity-fund/ 

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน BCARE (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/BCARE/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Healthcare, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน BCARE:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2511%

ข้อมูลจาก BCARE Fund Factsheet ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564

ซื้อกองทุน BCARE คลิก

TSF-A

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +288.18%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +14.63%

ลงทุนกองทุน TSF-A 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 28,818 (กำไร) = 38,818 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้อื่น ๆ และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง โดยกองทุน TSF-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 5 Holdings ของ TSF-A (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TSF-A/portfolio 

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TSF-A (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TSF-A/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TSF-A:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.769459%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.05%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.9080%

ข้อมูลจาก TSF-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน TSF-A คลิก

ASP-S&P500

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +281.62%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +14.28%

ลงทุนกองทุน ASP-S&P500 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 28,162 (กำไร) = 38,162 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน SPDR S&P500 ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน ASP-S&P500 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index Tracking)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 10 Holdings ของ ASP-S&P500 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy 

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ASP-S&P500 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/ASP-S&P500/performance  

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน ASP-S&P500:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 0.25%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.47565%

ข้อมูลจาก ASP-S&P500 Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน ASP-S&P500 คลิก

KT-FINANCE

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +221.17%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +12.08%

ลงทุนกองทุน KT-FINANCE 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 22,117 (กำไร) = 32,117 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KT-FINANCE จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของกับการให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 10 Holdings ของ Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/SG-en/hffs.SG-en.SG.G-FNS.pdf 

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KT-FINANCE (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KT-FINANCE/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Financials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน KT-FINANCE:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.8025%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.0865%

ข้อมูลจาก KT-FINANCE Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน KT-FINANCE คลิก

UOBSCI-N

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +207.19%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +11.98%

ลงทุนกองทุน UOBSCI-N 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 20,719 (กำไร) = 30,719 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน United China-India Dynamic Growth เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน UOBSCI-N จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน และประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนที่มีที่มาของรายได้หรือกำไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีน และประเทศอินเดีย

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 10 Holdings ของ United China-India Dynamic Growth Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน UOBSCI-N (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/UOBSCI-N/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย และหมวดอุตสาหกรรม Financials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน UOBSCI-N:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7986%

ข้อมูลจาก UOBSCI-N Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน UOBSCI-N คลิก

GC

▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม 10 ปี: +158.47%
▶︎ ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี (เฉลี่ยต่อปี): +9.80%

ลงทุนกองทุน GC 10,000 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว วันนี้จะมีเงิน:
10,000 (เงินต้น) + 15,847 (กำไร) = 25,847 บาท – ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน NN (L) Greater China Equity เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน GC จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในหุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities) ซึ่งจดทะเบียนหรือทำการซื้อขายในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Countries) ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

Top 10 Holdings ของ NN (L) Greater China Equity (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
ที่มา: NN (L) Greater China Equity Fund Factsheet

ลงทุนกองทุนเหล่านี้ 10,000 บาท ผ่านไป 10 ปี มีเงินเท่าไร?

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน GC (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/GC/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Consumer Discretionary, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน GC:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 2.1400%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 2.4063%

ข้อมูลจาก GC Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน GC คลิก

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ