แจ้งเตือน

PORT

เพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่ใช่สำเร็จรูป

Bespoke Wealth Architect

โดย FINNOMENA IC ร่วมกับคุณพิทักษ์ สภาธรรม

x

พอร์ตการลงทุนจาก FINNOMENA IC ร่วมกับคุณพิทักษ์ สภาธรรม

  • เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Director of Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
  • Private Wealth Management for VVIP
  • ผู้ก่อตั้งเพจ “สถาปนิกการเงิน wealthyhealthyme”
    เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีการบริหารเงินที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดชีวิตและสามารถช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

แนวคิดการลงทุน

Global Asset Allocation

การกระจายการลงทุนทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนทุกช่วงเวลา

Market Timing

จับจังหวะการลงทุน สร้างโอกาสในการทำกำไรในระยะกลางถึงยาว

Independent Selection

อิสระในการเลือกสินทรัพย์ โฟกัสเป้าหมาย ไม่ยึดติดสถาบันการเงินใดๆ

Private Wealth - Customized Management

การจัดพอร์ตเฉพาะบุคคล ออกแบบพอร์ตการเงิน เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ตามเป้าหมายแต่ละบุคคล

เพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่ใช่สำเร็จรูป

หลักการปรับพอร์ตการลงทุน

การจับจังหวะตลาดและสร้างผลตอบแทนสะสม ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกย่อมมีวงจรเฉพาะของแต่ละส่วน การซื้อและถือยาว (Buy and Hold) ในสินทรัพย์ใดๆ เพราะเชื่อมั่นในตัวอุตสาหกรรมนั้นๆ อาจสร้างกำไรในระยะยาวได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเราจับจังหวะในแต่ละวงจรขึ้นและลงได้ เราย่อมมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสะสมที่มากกว่า

ตัวอย่างการใช้ Exponential Moving Average ระยะเวลาย้อนหลัง 15 วันและ 45 วัน | ผลการดำเนินในอดีต ไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

มีการใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
เพิ่มความแม่นยำในการจับจังหวะการซื้อขายให้นักลงทุนแต่ละคน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

จับจังหวะการลงทุนสำหรับนักลงทุนแต่ละคน
เนื่องจากจังหวะการเข้าลงทุนที่ต่างกัน ต้นทุนที่เกิดขึ้นก็อาจมีความแตกต่างกันบ้าง จังหวะเข้าออกจึงสำคัญ

หลักการคัดเลือกกองทุน

BOND
20%

ตราสารหนี้ เพื่อจับจังหวะในการสร้างผลตอบแทนและเก็บดอกผล

Onshore
40-50%

พอร์ตในประเทศ เน้นกองทุนหุ้น Large Cap และอสังหาริมทรัพย์

Offshore
30-40%

พอร์ตต่างประเทศ เน้นกองทุนดัชนี เฮลธ์แคร์ เทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเกินความจำเป็นของเป้าหมาย

คัดเลือกกองทุนจากค่าธรรมเนียมที่คุ้มค่าที่สุด

ค่าธรรมเนียมเป็นปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ เราจะเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในแต่ละกองทุนที่เราเลือก เพื่อให้ผลตอบแทนดีที่สุดสำหรับคุณ

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Bespoke Wealth Architect เทียบกับ Benchmark
ผลการดำเนินในอดีต ไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

จากข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลังที่แสดงให้เห็นข้างต้น ประเด็นสำคัญคือพอร์ตการลงทุนของแผน Bespoke Wealth Architect คือ การที่ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร (ย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ย 7.61% ต่อปี) โดย Benchmark ที่นำมาเปรียบเทียบคำนวนจากเฉลี่ยน้ำหนักของดัชนีในแต่ละสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนอิงจากพอร์ต Bespoke Wealth Architect สำหรับสัดส่วนมีดังนี้ SET Total Return Index 50%, MSCI ACWI Index 30% และ Thai BMA Government Bond 1-3 Years (Total Return Index) 20%

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง บัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 600 กองทุนจาก 14 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางผู้แนะนําการลงทุน และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Bespoke Wealth Architect​

แนวทางการปรับพอร์ต

ปรับพอร์ตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนหรือผลการดำเนินงานกองทุนอย่างมีนัยยะ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะกลางถึงระยะยาว

3 months

6 months

1 year (Ann.)

3 years (Ann.)

5 years (Ann.)

Return (%)

4.76

4.64

3.69

9.30

7.61

S.D (%)

10.36

10.26

6.84

7.11

Sharpe Ratio

1.06

0.03

1.02

0.65

Max Drawdown (%)

4.48

8.43

8.43

8.43

ผล Backtesting ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ผลการดำเนินในอดีต ไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนพอร์ตการลงทุนสำหรับการลงทุนครั้งแรก

พอร์ตการลงทุนแนะนำประจำวันที่ 

13/04/2024
กองทุน สัดส่วน
100%

ท่านสามารถเริ่มลงทุนตามสัดส่วนข้างต้นได้ทันที ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อพอร์ตมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วน จะมีแจ้งเตือนให้ท่านทราบขั้นตอนในการปรับพอร์ตต่อไป

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด