แจ้งเตือน

ข้อตกลงในการใช้ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1.การทำรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจไม่สามารถทำรายการได้หากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น 

2. จะยึดเวลาของการทำรายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัท

3. ในการทำรายการสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน เวลาที่บริษัทกำหนดของแต่ละกองทุนในวันที่ผู้ใช้บริการต้องการทำรายการ(และต้องเป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความจำนงให้บริษัทตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยในกรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน) หากผู้ใช้บริการทำรายการหลังเวลาที่กำหนดในวันที่ทำรายการนั้น รายการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยการยอมรับจากท่าน

4. ในกรณีที่เงินท่านมีไม่เพียงพอกับรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดในครั้งนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการทำรายการทุกกองทุนทั้งหมด ในคำสั่งครั้งนั้น

5. ผู้ใช้บริการควรระมัดระวังการใช้ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และ รหัส PIN มิให้บุคคลอื่นล่วงรู้และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

6.บลน.ฟินโนมินา ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้รวมถึงการ ระงับการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตชั่วคราวหรือตามที่บริษัทจะกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

คำเตือน

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและคำเตือนของกองทุนที่สั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆแล้ว เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ทำรายการสั่งซื้อนี้ไว้ทุกประการ

4. ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ หักกลบหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หากกองทุนที่สั่งซื้อมีเหตุให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงหรือน้อยกว่าจำนวนตามที่หลักเกณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกำหนด ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน หรือการขอรับเงินลงทุนคืนตามที่ข้าพเจ้าแสดงไว้ใน “คำขอใช้บริการกองทุนรวม” หรือ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ในการสั่งซื้อครั้งแรกหรือที่ข้าพเจ้าได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง และนายทะเบียนได้บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าในทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว

5. ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

คำเตือนการลงทุน

1. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตสำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรทราบนี้ สามารถดูหรือขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัท หรือผู้ขายหน่วยลงทุน

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหุตการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

4. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

5. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

6. กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายได้ที่ บลน.ฟินโนมีนา หรือ www.finnomena.com

ลูกค้าลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ลงทุนที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ควรรับทราบและสามารถยอมรับความเสี่ยงในเรื่อง ดังต่อไปนี้
กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้ลงทุนควรรับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากที่ต้องพิจารณาเมื่อผู้ลงทุนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่อในต่างประเทศ เพราะผลกำไรของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมาก ผลตอบแทนจากการลงทุนก็สามารถติดลบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลการจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินของกองทุนเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่จะได้รับ
กรณีกองทุนรวมไปลงทุนในกองทุนหลักที่มีการกระจุกตัวในประเทศใด หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด และอื่นๆ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายตัว ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

กรณีเมื่อลูกค้าซื้อกองทุนเกินระดับความเสี่ยงของตนเอง

ผลทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ประมวลผลจากแบบทดสอบ Suitability Test ที่ลูกค้ากรอกไว้ ณ ตอนเปิดบัญชีกับบริษัท ซึ่งผลทดสอบดังกล่าวเป็นการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน พร้อมทั้งแสดงประเภทกองทุนต่างๆที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง