แจ้งเตือน

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล

สรุปสาระการสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

 

1.แก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุน จำนวน 55 กองทุน

2.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด หรือยกเว้นจำนวนมูลค่าขั้นต่ำให้กับผู้สั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน

3.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน

4.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว

5.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ sub-classes) หรือเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

6.แก้ไขเพิ่มเติมกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้ส์ เพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

7.แก้ไขเพิ่มเติมกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อินคัม พลัส เฮลท์ และกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

8.แก้ไขเรื่องตัวชี้วัด (Benchmark)

ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก