Finnomena Private

มองขาดทุกโอกาสการลงทุน

ลงทุนเริ่มต้น 2 - 9.99 ล้านบาท

รับบทวิเคราะห์ และข้อมูลการลงทุนพิเศษ

บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

แผนการลงทุนแนะนำ

Next-Generation Global Growth

พอร์ตหุ้น Growth 100%

Global Absolute Return

พอร์ตกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล

A.Stotz All Weather Alpha Focus

พอร์ตเน้นผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามสภาวะตลาด

สิทธิพิเศษ

Private

เข้าถึงแผนการลงทุนพิเศษ

โดยใช้เทคโนโลยี AI , ผู้เชี่ยวชาญ และเหล่ากูรู ครอบคลุมหลากหลายเป้าหมายการเงิน

อ่านบทวิเคราะห์ และข้อมูลการลงทุนพิเศษ

รับสิทธิในการอ่านบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และเข้าถึงข้อมูลการลงทุนพิเศษจาก Finnomena Private

เข้าร่วมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้คุณสนุก และครบเครื่องเรื่องการลงทุน

บริการพิเศษ

Private

บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้วางแผนการลงทุนส่วนตัว ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจไปพร้อมกันกับผู้วางแผนการลงทุนมืออาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  ที่มีใบอนุญาต IC License และได้รับการรับรองจาก Befin Academy สถาบันสำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

บริการวางแผนการลงทุน

วางแผนกลยุทธ์การลงทุน จัดพอร์ตให้คุณแบบมืออาชีพ บริหารสภาพคล่อง สะสมมูลค่า สร้างรายได้จากเงินลงทุน

Finnomena

เริ่มลงทุนกับ Finnomena

ปลอดภัย

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”