แจ้งเตือน

Promotion

Promotion  Green Energy Funds of the month”

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย :  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : หัวหน้าทีมทุกท่าน

 

     เงื่อนไขโปรโมชั่น

         รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุน” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ประกอบไปด้วย  UEV, TCHCON , KFCMEGA , TMVCHEQ , MCHEVO ASP-POWER , PC-GREEN
 • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุน” จะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
 • tier 1 ตั้งแต่ 2 – 4.99 ล้านบาท รับกองทุน PCASH มูลค่า 1,000 บาท
 • tier 2 ตั้งแต่ 5 – 9.99 ล้านบาท รับกองทุน PCASH มูลค่า 2,500 บาท
 • tier 3 ตั้งแต่ 10 – 19.99 ล้านบาท รับกองทุน PCASH มูลค่า 5,000 บาท
 • tier 4 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป รับกองทุน PCASH มูลค่าล้านละ 12,000 บาท 

**สำหรับยอดที่เกิน 20 ล้านบาท ทุก 5 ล้านบาทรับกองทุน PCASH เพิ่ม 3,000 บาท เศษของ 5 ล้านปัดทิ้ง

 • FA จะได้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นเฉพาะ Tier ที่สูงสุดเท่านั้น เนื่องจาก FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และเงื่อนไขเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ได้ 
 • เงื่อนไขในแต่ละ Tier ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดาเนินการของFINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านได้ยืนยันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และแนวปฏิบัติกระบวนการขายที่ดี รวมทั้งการแจ้งข้อมูลกองทุนให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และจะไม่ทำการเร่งขายแก่ลูกค้า